Club sponsor - J.B. Pearce.
Main Shirt Sponsor - Keynsham StorageShirt Sponsor - I&M Services Ltd